Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Finnsafe ry

13.8.2020

Jäsenrekisteri

1. Rekisterinpitäjä 

Finnsafe ry
Purpuripolku 7-9 E
00420 Helsinki
Yhteystiedot rekisteriä ja tietosuojaa koskevissa asioissa:
Finnsafe ry
Tiina Lius
Purpuripolku 7-9 E
00420 Helsinki
09 507 1410
toimisto@finnsafe.net

2. Rekisteröidyt 

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten tietoja.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • yhdistystoimintaan liittyvien tietojen, jäsenten yhteystietojen, ammatillisten tietojen ja palvelutuotteisiin liittyvien tietojen ylläpito

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

 • rekisterin tietoja käytetään jäsenten ajantasaisten tietojen hallintaan ja ylläpitoon, viestintään,laskutukseen ja muuhun yhdistyksen ammatilliseen toimintaan

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti, puhelinnumero työnantajatiedot
 • laskutustiedot
 • koulutus, työsuojelutoimi
 • toiminta yhdistyksessä, tutkinnot, palkitseminen
 • palvelutuotteet

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Jäsentiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • jäseneltä itseltään verkkolomakkeen kautta
 • jäsenet voivat omilla salasanoillaan ylläpitää omia tietojaan

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Rekisterinpitäjä ja rekisterin pääkäyttäjä käsittelee henkilötietoja. Lisäksi kukin jäsen voi päivittää omia tietojaan. Henkilötietojen käsittely voidaan myös ulkoistaa osittain kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi jäsenpostitusta ja tilitoimiston toimintaa varten, jolloin kyseiset yritykset sitoutuvat noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja toimimaan asianmukaisesti.

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yhdistyksen ulkopuolelle.

7. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika 

 • Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen.

9.  Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Yhdistyksen jäsenten tietoja säilytetään yhdistyksen jäsenrekisterissä. Rekisteri on tallennettuna järjestelmän pilvipalvelussa ja tietoihin pääsy on rajattu salasanoin. Henkilötiedot säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 12 kuukautta. Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Yhdistyksen käytössä oleva tietokone on suojattu. Yhdistyksen sähköpostiohjelma tallentaa tulleiden ja lähetettyjen viestien sähköpostiosoitteet. Yhdistyksen kotisivuilla olevien yhteydenottolomakkeiden kautta lähetetyt tiedot välittyvät yhdistyksen sähköpostiin https-suojatulla yhteydellä. Sähköpostien palvelimen tietoturvasta huolehtii luotettava kotimainen palveluntarjoaja.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojensa poistamista
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle. Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö-kohdan yksi (1) mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen  pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut  yhteydenotot tulee tehdä rekisterin ylläpitäjän sähköpostiin toimisto@finnsafe.net

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Finnsafe ry
Purpuripolku 7-9 E
00420 Helsinki

12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaselosteon viimeksi päivitetty 13.8.2020.